กองทุนสุขภาพ ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ถึงจะได้ "อีลิท เฮลท์" คุ้มครองฟรีตลอดชีวิต

ประกันสุขภาพ

สิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมไว้ในอนาคตคือความคุ้มครองด้านสุขภาพ หลายๆ คนมีความกังวลว่า เมื่อสูงวัยและไม่มีรายได้ จะไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพได้ จึงอยากจะสร้างกองทุนสุขภาพด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ แต่จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะ ถึงจะได้ประกันสุขภาพดีๆ ระดับพรีเมี่ยม อย่าง "อีลิท เฮลท์" คุ้มครองฟรีไปจนคลอดชีวิต เราจะมาลองคำนวณกันนะคะ

สิ่งที่ต้องการและสมมุติฐาน

 ผู้มาปรึกษาเป็นหญิง อายุ 37 ปี
 ประกันสุขภาพที่ต้องการคือแบบอีลิทเฮลท์ (กำลังเลือกระหว่างแผน 1 วงเงินรักษาปีละ 20 ล้าน หรือ แผน 2 วงเงิน 40 ล้าน) เพื่อที่จะมาดูแลให้ความคุ้มครองสุขภาพตลอดชีวิต
 แบบที่จะทำเพื่อใช้เป็นกองทุนสำหรับประกันสุขภาพอีลิทคือ ยูนิตลิ้งค์หรือประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ซึ่งเป็นการประกันชีวิตที่มีการลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ต่างๆ ซึ่งเราสามารถเลือกกองทุนได้ตามต้องการ โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงที่เรายอมรับได้
 ยูนิตลิ้งค์เป็นแบบที่สามารถเลือกว่าจะชำระเบี้ยจนถึงเมื่อไหร่ได้ ก็คือ จะหยุดการชำระเบี้ยปีไหนก็ได้ และถ้ามีเงินอยากจะลงทุนเพิ่มเติมเมื่อไหร่ก็ทำได้ อีกทั้งถ้าต้องการใช้เงิน ก็สามารถถอนออกมาใช้ได้โดยไม่มีดอกเบี้ย เพราะถือว่าเป็นการนำเงินที่เราลงทุนในกองทุนรวมมาใช้ ไม่ถือว่าเป็นการกู้กรมธรรม์
 ผลตอบแทนในที่นี้จะคาดการณ์ไว้ที่ 5% เป็นผลตอบแทนแบบเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาการลงทุน ทั้งๆที่ถ้าดูผลตอบแทนย้อนหลังของตลาดหุ้นเกิน 10 ปี จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่า 10% ก็ตาม แต่เพื่อเป็นการคำนวณแบบ Conservative จึงใช้ผลตอบแทนเพียง 5% )
 จำนวนปีที่จะออมเงินลงทุน กำลังเลือกว่า จะทำแบบออมไปเรื่อยๆ เท่าๆ กันตลอด หรือ แบบออมเงินแค่ถึงปีที่เกษียณคืออายุ 60 และหยุดการชำระเบี้ยตั้งแต่ปีที่อายุ 61

Scenario 1 : จ่ายเบี้ยทุกปีอย่างต่อเนื่อง

แบบที่ 1-2-3 มีการชำระเบี้ยแบบไม่มีหยุดพัก โดยแบบที่ 2 จะทำควบกับอีลิทแผน 1 และแบบที่ 3 ทำควบอีลิทแผน 2 แล้วเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนในแต่ละปีของแต่ละแบบ

ประกันสุขภาพ


แบบที่ 1
---> จะลองเริ่มจากจำนวนเงินที่สามารถออมได้ในแต่ละเดือน เช่น ถ้าปกติมีเงินออมเดือนละ 12,000 ก็คิดแบบประมาณได้เป็นปีละ 150,000
---> เราจะลองออมปีละ 150,000 ตั้งแต่ปีนี้ คืออายุ 37 ไปจนอายุ 98 และสิ้นสุดสัญญาที่อายุ 99 แต่เราจะขายกองทุนทั้งหมดเพื่อปิดกรมธรรม์เมื่อไหร่ก็ได้ 
---> ลองพล็อตกราฟ 3 เส้น
      สีเขียว เป็นเบี้ยประกันที่ชำระรวมสะสม
      สีฟ้า เป็นเงินที่จะได้หากเสียชีวิตในแต่ละปี
      สีเหลือง เป็นมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวม คือเป็นค่า NAV (Net Asset Value) ของกองทุนรวมทั้งหมด
---> จะเห็นว่า กราฟสีเหลืองจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในปีที่เราอายุ 99 จะมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 52 ล้าน
---> หากปีไหนต้องการนำเงินออกมาใช้ก็สามารถถอนมาได้ แต่ก็จะทำให้มูลค่าการลงทุนในกองทุนของเราลดลงตามเงินที่เราถอนออกมา
---> นี่คือเงินที่เราจะนำมาเป็นกองทุนสุขภาพนั่นเอง ดังนั้น ในแบบถัดไป ก็จะมีการนำเงินนี้มาใช้เป็นเบี้ยประกันอีลิท โดยลองทำอีลิทแผน 1 กับอีลิท แผน 2 เทียบกัน

 ประกันสุขภาพ


แบบที่ 2
---> ทำเหมือนแบบที่ 1 เพียงแต่มีการเพิ่มประกันสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ แผน 1 วงเงินรักษา 20 ล้านเข้ามาในยูนิตลิ้งค์ และเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ปีแรกที่จ่ายเบี้ย 150,000 ไปโดยไม่มีการจ่ายเบี้ยอีลิทเพิ่มอีก แต่ใช้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นผู้จ่ายเบี้ยแทนให้
---> จากกราฟ ณ ปีที่อายุ 99 จะมีเงินเหลือในกองทุนประมาณ 22 ล้าน
แสดงว่า มีเงินสำหรับจ่ายเบี้ยของอีลิทตลอดสัญญา
---> วิธีนี้ทำให้เรามีอีลิทดูแลจนถึงสิ้นสุดสัญญาที่อายุ 99 โดยจ่ายเบี้ยคงที่ปีละ 150,000 และยังมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายหรือเป็นมรดกด้วย หรือจะถอนเงินบางส่วนออกมาใช้บ้างก็ยังทำได้โดยไม่กระทบกองทุนสุขภาพของเรา

ประกันสุขภาพ
แบบที่ 3
---> เหมือนแบบที่ 2 แต่เปลี่ยนจากอีลิทเฮลท์ แผน 1 เป็นอีลิทเฮลท์ แผน 2 
---> เนื่องจาก อีลิทแผน 2 มีความคุ้มครองมากกว่า และเบี้ยสูงกว่าอีลิท แผน 1  ทำให้ยอดเงินในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ณ ปีที่เราอายุ 99 น้อยกว่าแบบที่ 2 คือเหลือประมาณ 10 ล้าน 
---> ได้อีลิท เฮลท์ แผน 2 คุ้มครองฟรีไปตลอดชีวิตคือถึงสิ้นสุดสัญญาอายุ 99

Scenario 2 : หยุดจ่ายเบี้ยหลังเกษียณ
---> เนื่องจากแบบที่ 1-2-3 มีการชำระเบี้ยแบบไม่มีหยุดพัก แต่แบบที่ 4-5-6 จะขอทำแบบหยุดพักชำระเบี้ยตั้งแต่อายุ 61 เป็นต้นไปจนถึงอายุ 98  หรือหยุดพักตั้งแต่เกษัยณจนสิ้นสุดสัญญา
--->  โดยแบบที่ 4 จะทำเหมือนแบบที่ 1  แต่ชำระเบี้ยถึงแค่อายุ 60
           แบบที่ 5 จะทำเหมือนแบบที่ 2  แต่ชำระเบี้ยถึงแค่อายุ 60
           แบบที่ 6 จะทำเหมือนแบบที่ 3  แต่ชำระเบี้ยถึงแค่อายุ 60

ประกันสุขภาพ
แบบที่ 4
---> เหมือนแบบที่ 1 แต่ชำระเบี้ย 300,000 ถึงแค่ปีเกษียณ หลังจากนั้นหยุดพักการชำระเบี้ยตลอดไปทุกปี

ไม่มีการทำประกันสุขภาพอีลิท

ดูมูลค่าการลงทุน ณ ปีที่98 มีเงืน

เราจะลองออมปีละ 150,000 ตั้งแต่ปีนี้ คืออายุ 37 ไปจนอายุ 98 และสิ้นสุดสัญญาที่อายุ 99 แต่เราจะขายกองทุนทั้งหมดเพื่อปิดกรมธรรม์เมื่อไหร่ก็ได้ 
ประกันสุขภาพ

---> แบบที่ 5
-------------------

ประกันสุขภาพ

---> แบบที่ 6
--------------------

ประกันสุขภาพ

---> แบบที่ 7
---------------------

ประกันสุขภาพ

ในแบบที่ 7 นี้ ถ้าลองมาคำนึงถึงกรณีเสียชีวิตบ้าง ว่าหากจากไปก่อนวันสิ้นสุดกรมธรรม์ เช่น จากไปเมื่ออายุ 86 ก็ให้ดูผลประโยชน์กรณีมรณกรรม คือเส้นกราฟสีฟ้า
จะพบว่า อายุ 86 จะมีเงินกรณีเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 10.2 ล้าน
-------------

 

ติดต่อสอบถามประกัน-----------

------------

Powered by MakeWebEasy.com