ประกันตะกาฟุลอิสลาม

ตะกาฟุล หมายถึง รูปแบบของการประกันที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือระหว่างกัน

หลักการตะกาฟุล เปรียบเทียบเสมือนสัญญาระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือผู้เข้าร่วมโครงการที่ตกลงจะร่วมแบ่งเบาภาระจากความสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก เมื่อสมาชิกท่านใดในกลุ่มได้รับความเสียหายหรือสูญเสียตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สมาชิกท่านนั้นจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากกองทุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายนั้น หรือเป็นการออมเงินร่วมกันในกิจกรรมกิจการที่ศาสนาอิสลามส่งเสริม

สัญญาตะกาฟุล หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา ตารางสัญญาตะกาฟุลที่ออกโดยบริษัท สัญญาเพิ่มเติมใด ๆ เอกสารแนบท้าย บันทึกสลักหลัง ใบคำของสมัครสมาชิกตะกาฟุล ใบรายงานการตรวจสุขภาพของแพทย์ ใบแถลงสุขภาพ หนังสือคำร้องขอเปลี่ยนแปลง และถ้อยแถลงอื่นใด ที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลได้ลงนามไว้ ทั้งหมดนี้ให้ถือเป็นสัญญาตะกาฟุลระหว่างสมาชิกและบริษัท

สมาชิกตะกาฟุล  หมายถึง ผู้เอาประกันภัย

ตารางสัญญาตะกาฟุล  หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาตะกาฟุลที่ออกโดย บริษัท เพื่อเป็นเอกสารประกอบสัญญาตะกาฟุล และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตะกาฟุลนี้

ปีสัญญาตะกาฟุล หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีของสัญญาปีต่อ ๆ ไป

เงินสมทบตะกาฟุล หมายถึง เงินที่สมาชิกตะกาฟุลชำระให้บริษัท เพื่อหลักประกันตะกาฟุล

เงินค่าเวนคืนสัญญาตะกาฟุล หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเงินสมทบตะกาฟุลที่เกิดขึ้นเมือสมาชิกตะกาฟุลชำระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครอง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของสมาชิกตะกาฟุล และสามารถใช้สิทธิได้ ตามที่ระบุไว้ใน สัญญาตะกาฟุล

ผลประโยชน์ หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้ตามเงื่อนไขของสัญญาตะกาฟุล ตามที่ระบุไว้ในตารางสัญญาตะกาฟุล

ฮิบะห์ (Hibah) หมายถึง เงินที่มอบให้สมาชิกตะกาฟุล หรือผู้รับผลประโยชน์

รีตะกาฟล (Retakaful) หมายถึง การรับประกันภัยต่อตามหลักของตะกาฟุล

วะกาละห์ (Wakalah) หมายถึง หลักการมอบอำนาจ

ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล หมายถึง ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล หมายถึง ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com