ประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย H&S เคลมได้ทั่วโลก ทั้งผู้ป่วยใน และอุบัติเหตุ

คุณสมบัติสินค้า:

บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยก็เคลมได้สบาย รับมือง่าย ไม่ต้องสำรองจ่ายทั้งค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เลือกวงเงินได้ตามงบ เริ่มต้นที่ค่าห้องแบบ 800 หรือจะทำแบบค่าห้องสูงที่คืนละ 5,000 บาทก็จะได้ค่ารักษาอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Share

Share

บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยก็เคลมได้สบาย รับมือง่าย ไม่ต้องสำรองจ่ายทั้งค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เลือกวงเงินได้ตามงบ เริ่มต้นที่ค่าห้องแบบ 800 หรือจะทำแบบค่าห้องสูงที่คืนละ 5,000 บาทก็จะได้ค่ารักษาอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

จุดเด่น

➢ รับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล 
➢ สูงสุดถึง 120 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
➢ รับค่าห้อง ICU 2 เท่า สูงสุด 7 วัน

➢ รับค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ
➢ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

ผลประโยชน์ / ตารางความคุ้มครอง


• ในกรณีอยู่ห้อง ไอ.ซี.ยู (ICU) จะได้ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันเท่ากับ 2 เท่าของค่าห้องในข้อ 1 สูงสุดไม่เกิน 7 วัน
(เมื่อรวมกับการเคลมค่าห้องในข้อ 1 แล้วไม่เกิน 120 วัน)
** ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการแอดมิทในโรงพยาบาล (ภายใน 30 วัน)

ความคุ้มครองนี้ใช้ได้ทั้งกรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเมื่อพันระยะเวลารอคอยแล้ว หากต้องแอดมิทตามคำสั่งแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินที่เลือกทำไว้ ดังต่อไปนี้

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน
หมายถึง ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหารทางสายยาง ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อครั้ง

หรือถ้ารักษาในห้องผู้ป่วยหนัก ICU (ไอ.ซี.ยู) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน จะจ่ายเป็น 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน ในห้องผู้ป่วยปกติแล้วไม่เกิน 120 วัน

2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในขณะข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดต่อวันไม่เกินที่ระบุในดารางและจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อการแอดมิทครั้งหนึ่ง

3. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัดถการ ในอัตราไม่เกินร้อยละของผลประโยชน์อัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ อัตราร้อยละดังกล่าวปรากฏในตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ ท้าย

4. ค่าแพทย์วิสัญญี
ค่าแพทย์วิสัญญี สำหรับแพทย์และพยาบาลที่วางยาสลบหรือยาชา ในอัตราไม่เกินร้อยละของผลประโยชน์อัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ อัตราร้อยละดังกล่าวปรากฏในตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด

5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ค่าห้องผ่าตัด อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด อุปกรณ์วางยาสลบ ค่าเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดและอุปกรณ์ห้องพักฟื้น สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุต่อการเข้าพักครั้งหนึ่ง

6. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่เลือกต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ต่อไปนี้ สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่เลือกต่อการเข้า รพ.ครั้งหนึ่ง 

- ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรียมและวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติกร และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี่วิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล
- ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ นอกห้องผ่าตัด
- ค่าบริการทางกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด
- ค่ายากลับบ้าน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อครั้ง
- วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์1) ค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใส่ติดตัวภายในตัวผู้ป่วย (เวชภัณฑ์3)
ยกเว้น
- เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibillator หรือ Pacemaker หรืออวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เช่น เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนซ์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เดรื่องช่วยด้ำยันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม

8. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก

ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก การตรวจหัวใจด้วยลื่นไฟฟ้หรือการตรวจในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการรักษาโรคนั้น ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุหรือเป็นโรคหรือเจ็บป่วย ทั้งในขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล แล:การตรวจภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ต่อครั้ง

ระยะเวลารอคอยหรือระยะที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

(ก) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง

(ข) ไม่คุ้มครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ ว้นเริ่มมีผลคุ้มครองที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกช้อน) ดังต่อไปนี้

1. เนื้องอก ฤงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
2. ริดสีดวงทวาร
3. ไส้เลื่อนทุกชนิด
4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
6. นิ่วทุกชนิด
7. เส้นเลือดขอดที่ขา
8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

เบี้ยประกัน


ตัวอย่างใบเสนอขาย และ แบบประกันที่แนะนำ


ฟรี…บริการออกแบบประกันให้ความความต้องการ

เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน/ความคุ้มครองที่ต้องการ หรือ งบประมาณเบี้ยประกันต่อปี

แอ๊ดไลน์ : @wangpaan  หรือ  0849290088

วางแผนดอทคอมจะส่งแบบประกันพร้อมเบี้ยและรายละเอียดให้ทางไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะ

ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com